Política de Privacitat

Política de Privacitat

Política de Privacitat

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en la protecció de dades de caràcter personal, l'informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de ASSOCIACIO EDUCATIVA ITACA amb NIF G58012113 i domicili social situat en C/ LLOBREGAT 145 1a 08903, L'Hospitalet de Llobregat (BARCELONA), i que a continuació es relacionen les seves respectives finalitats, terminis de conservació i bases legitimadores. Per a aquells tractaments que ho requereixin, s'informa també de la possible elaboració de perfils i decisions automatitzades, així com les possibles cessions i les transferències internacionals que l'ASSOCIACIO EDUCATIVA ITACA té previst realitzar:

o Gestió de la pàgina web:

 • Finalitat: Tractament i gestió de les dades necessàries per a la funcionalitat de la pàgina web
 • Termini de conservació: mentre perduri el consentiment prestat
 • Base legítima: El consentiment de l'interessat
 • Tipologia de Dades: Dades merament identificatives
 • Cessions: No es preveuen
 • Transferències internacionals: No es preveuen
 • Elaboracions de perfils: No es preveuen
 

o Formulari web: 

 • Finalitat: Atendre les seves consultes i/o sol·licituds
 • Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat.
 • Base legítima: El consentiment de l'interessat
 • Tipologia de Dades: Dades merament identificatives
 • Cessions: Cap
 • Transferències internacionals: No es preveuen
 • Elaboracions de perfils: No es preveuen


o Gestió del compliment normatiu: 

 • Finalitat: Gestió i tramitació de les obligacions i deures que es derivin del compliment de la normativa a la qual està subjecta l'entitat
 • Termini de conservació: conservació de les còpies dels documents fins que prescriguin les accions per a reclamar-li una possible responsabilitat
 • Base legítima: El compliment d'una llei
 • Tipologia de Dades: Dades merament identificatives
 • Cessions: les seves dades seran comunicades en cas de ser necessari a Organismes i/o administració pública amb competència en la matèria amb la finalitat de complir amb les obligacions establertes en la normativa aplicable. A més, s'informa que la base legitimadora de la cessió és complir amb les obligacions establertes en la normativa aplicable
 • Transferències internacionals: No es preveuen
 • Elaboracions de perfils: No es preveuen


o Accions Comercials:

 • Finalitat: Captació, registre i tractament de dades amb finalitats de publicitat i prospecció comercial dels nostres productes i/o serveis
 • Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat
 • Base legítima: El consentiment de l'interessat
 • Tipologia de Dades: Dades merament identificatives
 • Cessions: Cap
 • Transferències internacionals: No es preveuen
 • Elaboracions de perfils: No es preveuen


o Gestió del voluntariat:

 • Finalitat: Gestió de les dades dels voluntaris de l'entitat
 • Termini de conservació: 10 anys, en compliment de la Llei orgànica 7/2012
 • Base legítima: Execució del contracte
 • Tipologia de Dades: Dades merament identificatives
 • Cessions: les seves dades seran comunicades en cas de ser necessari a Agència Tributària, Bancs i Caixes amb la finalitat complir amb les obligacions tributàries i fiscals establertes en la normativa aplicable. A més, s'informa que la base legitimadora de la cessió és complir amb les obligacions establertes en la normativa aplicable
 • Transferències internacionals: No es preveuen
 • Elaboracions de perfils: No es preveuen


o Gestió de l'email enviat al “Amic”:

 • Finalitat: Enviar informació que pugui ser del seu interès
 • Termini de conservació: mentre perduri el consentiment prestat
 • Base legítima: El consentiment de l'interessat
 • Tipologia de Dades: Dades merament identificatives
 • Cessions: No es preveuen
 • Transferències internacionals: No es preveuen
 • Elaboracions de perfils: No es preveuen


 
DRETS DELS INTERESSATS:

L'ASSOCIACIO EDUCATIVA ITACA informa els Usuaris que, podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal davant el Responsable del Tractament, així com a la retirada del consentiment prestat:

 • Dret d'Accés: És el dret de l'usuari a obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i del tractament que s'hagi realitzat o realitzi, així com de la informació disponible sobre l'origen d'aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes d'aquests.
 • Dret de Rectificació: És el dret de l'afectat al fet que es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incomplets. Només podrà satisfer-se en relació a aquella informació que es trobi sota el control de l'APP, per exemple, eliminar comentaris publicats en la pròpia pàgina, imatges o continguts web on constin dades de caràcter personal de l'usuari.
 • Dret a la Limitació de tractament: És el dret al fet que es limitin els fins del tractament previstos de manera original pel responsable del tractament.
 • Dret de Supressió: És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l'usuari, a excepció del que es preveu en el propi RGPD o en altres normatives aplicables que determinin l'obligatorietat de la conservació d'aquests, dintre del termini i en la forma escaient.
 • Dret de portabilitat: El dret a rebre les dades personals que l'usuari, hagi facilitat, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, i a transmetre'ls a un altre responsable.
 • Dret d'Oposició: És el dret de l'usuari al fet que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi el tractament dels mateixos per part de ASSOCIACIO EDUCATIVA ITACA.


Per a poder exercir qualsevol dels drets descrits anteriorment haurà de complir amb els següents requisits:

 1. Presentació d'un escrit a l'adreça C/ LLOBREGAT 145 1a 08903, L'Hospitalet de Llobregat (BARCELONA (a l'atenció de ASSOCIACIO EDUCATIVA ITACA) o bé a través del correu electrònic DCALDERON@AEITACA.ORG
 2. L'escrit remès pel titular de les dades que sol·liciti l'exercici haurà de complir els següents requisits legals:

*Nom, cognoms de l'interessat i còpia del DNI/NIE o qualsevol document identificatiu. Enç els excepcionals casos en què s'admeti la representació, serà també necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que li representa, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI podrà ser substituïda sempre que s'acrediti la identitat per qualsevol altre mitjà vàlid en dret.

*Petició en què es concreta la sol·licitud. (Exercici en el qual se sol·licita la informació a la qual es vol accedir). Si no fa referència a un fitxer concret se li facilitarà tota la informació que es tingui amb les seves dades de caràcter personal. Si sol·licita informació d'un fitxer en concret, només la informació d'aquest fitxer. Si sol·licita informació relativa a un tercer mai es podrà facilitar. Si ho sol·licita per telèfon se li indicarà que ho faci per escrit i se l'informarà de com ho pot fer i l'adreça a la qual ha d'enviar-ho. Mai se li donarà informació per telèfon.

*Domicili a l'efecte de notificacions.

*Data i signatura del sol·licitant.

*Documents acreditatius de la petició que formula.

*L'interessat ha d'utilitzar qualsevol mitjà que permeti acreditar l'enviament i la recepció de la sol·licitud.Finalment, l'informem que Vostè té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas que tingui coneixement o consideri que un fet pugui suposar un incompliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades.

L'ASSOCIACIO EDUCATIVA ITACA es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, concorde al nivell de riscos que acompanyen els tractaments realitzats per aquestes i indicats en l'apartat dels termes i condicions d'ús, de manera que garanteixin la seva integritat, confidencialitat i disponibilitat.

ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ: 3 de desembre del 2020

school image