Rendició de comptes i transparència

Auditoria i controls externs

Per garantir la transparència, sostenibilitat i la responsabilitat de l’Associació Educativa Itaca, es realitza des de fa més d’una dècada un seguiment i control constant del pressupost i del balanç.

Aplicant polítiques i procediments sistemàtics de control de la gestió econòmica pel que fa a l’avaluació i l’autorització en la contractació de proveïdors, la realització de compres, la facturació i el pagament, seguint uns criteris de sostenibilitat econòmica, qualitat, ètica i amb un plantejament d’austeritat i transparència dels recursos envers als nostres usuari per tal de de garantir uns comptes anuals lliures d’incorreccions materials, frau o errors.

Cada any ens sotmetem a una auditoria de comptes externa i independent a través de l’Empresa Audiaxis.
 

Auditoria 2019