Rendició de comptes i transparència

Aplicació de la Llei de Transparència 

- Imports dels diferents contractes, convenis, subvencions i ajudes rebudes i celebrats amb la Administració Pública amb vigència a la data:
- Organigrama de l'entitat: